Plan Strandpark Duynhille

Vereniging voor Natuur- en landschapsbescherming

Goeree Overflakkee

 

aan:    de Gemeenteraad van
de gemeente Goeree Overflakkee

                                                           Postbus 1

                                                           3240 AA Middelharnis

                                              

                                                                                   Middelharnis, 17 februari 2014

Betreft:  Ontwerp Bestemmingsplan Strandpark Duynhille


Geacht  Raad,

Hierbij willen wij onze zienswijze geven over het Ontwerp Bestemmingsplan Strandpark Duynhille, te Ouddorp.

In de inleiding tot de beschrijving van het bestemmingsplan wordt het volgende geschreven:

"Het Groene Resort B.V. heeft plannen ontwikkeld voor herontwikkeling van de (voormalige)

camping De Groene Weide. Daarbij wordt het terrein heringericht als terrein met

recreatiewoningen. Enkele onderdelen van deze plannen passen echter niet binnen het

vigerende bestemmingsplan 'Recreatieterreinen 2012'.

De onderdelen die niet binnen het vigerende bestemmingsplan passen, zijn:

1. de verbreding van de bestaande toegangsweg vanaf de Oude Nieuwlandseweg;

2. de omzetting van de voormalige bedrijfswoning naar een burgerwoning;

3. de aanleg van een nieuwe ontsluiting voor langzaam verkeer aan de zuidzijde van het

terrein, als aansluiting op de Marijkeweg en de omzetting van de bestaande interne

ontsluiting naar een openbare verbinding voor langzaam verkeer;

4. de realisatie van een nieuwe recreatiewoning aan de zuidzijde van het terrein, langs de

Marijkeweg.

In verband daarmee is aanpassing van de bestemmingsregeling noodzakelijk. Het voorliggende

bestemmingsplan biedt een passende juridisch-planologische regeling voor de onderdelen 1 en

2 en voorziet in de daarvoor benodigde onderbouwing. Voor de onderdelen 3 en 4 zal later een planologische procedure worden doorlopen.”

 

Hoewel voor de onderdelen 3 en 4 later een planologische procedure zal worden door lopen, wordt de intentie nu reeds in het bestemmingsplan aangegeven. Onduidelijk is of dit betekent dat voor deze onderdelen later inspraak nog mogelijk is.
Om er voor te zorgen dat op een zo vroeg mogelijk moment ook over deze twee onderdelen een zienswijze bekend is, willen wij hier nu reeds ingaan op onderdeel 3.
De doorsnijding van een zandwal druist ons inziens in tegen het zowel provinciaal als gemeentelijk uitgesproken beleid dat het Zandwallengebied gezien moet worden als een ‘Kroonjuweel’.

"Kroonjuwelen zijn cultuurhistorische ankerpunten van een Topgebied die in zeer sterke mate bepalend zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van de plek.”

Doorgaans worden kroonjuwelen goed beschermd. Maar waar dit het Zandwallengebied betreft, lijken zowel de oude Gemeente Goedereede (vanuit NLGO reeds 35 jaar ervaring mee) als de nieuwe Gemeente Goeree Overflakkee telkens weer uitzondering te moeten maken op deze ‘regel’.  Wij betreuren dit zeer en maken hiertegen ook ernstig bezwaar.
Om bovengenoemde kwalificatie van Kroonjuweel kunnen wij de conclusie in Hfd. 2.4 ook niet plaatsen:

"Het provinciale en gemeentelijke beleid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.”

Het beleid is er juist opgericht dit kroonjuweel te beschermen. Sterker nog het is inmiddels ook benoemd tot Erfgoedlijn binnen de provincie Zuid Holland.
Ook in het onderzoek (blz. 19) wordt de cultuurhistorische waarde aangegeven:

"Onderzoek

Ter plaatse van de entree ligt een van oorsprong agrarische zandwal. De zandwal heeft volgens

het gemeentelijk beleid een cultuurhistorische waarde. Op de zandwal ligt een oud kerkepad,

Oude Weide. Volgens het gemeentelijke beleid heeft het pad een middelhoge waarde. Het pad

is nog steeds in gebruik, maar niet meer als kerkepad.

 

De conclusie uit het historisch onderzoek geeft aan:

 

"Bij de entree wordt de toegangsweg verbreed waardoor een deel van de zandwal wordt

aangetast. De zandwal blijft wel als landschapselement herkenbaar, waardoor de

cultuurhistorische waarde behouden blijft. Het kerkepad wordt niet aangetast. De resterende

zandwal krijgt de dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie.

Conclusie

Het aspect cultuurhistorie is voldoende veiliggesteld in het bestemmingsplan.”

 

Ons inziens is versmallen duidelijk iets anders dan voldoende veilig worden gesteld.

In onze reactie op het Raamplan Ouddorp-Bad hebben wij aangegeven dat in het overleg over de Gebiedsgerichte Aanpak van de Kop van Goeree, jaren geleden, afgesproken is dat er geen nieuwe recreatieve voorzieningen in het Zandwallenlandschap zouden worden aangebracht. Dus ook geen faciliterende voorzieningen, zoals een ontsluitingsweg waarvoor een zandwal moet worden aangetast of aan de Marijkeweg zelfs moet worden doorgraven. Dit was een ‘harde’ afspraak, waar o.i. nu niet weer op terug moet worden gekomen.

De gemeente heeft hierop (04-09-2013) het volgende duidelijk antwoord gegeven:

 

"Hoewel de tekst van het Raamplan wel deze indruk wekt is het niet de bedoeling om paden

langs en over zandwallen aan te leggen. De bedoeling is om verbindingen te leggen tussen

het strand en het dorp door enkele langzaam verkeerroutes aan te leggen door het

zandwallengebied. Het gaat dan vooral om routes over bestaande recreatieterreinen die

momenteel niet openbaar toegankelijk zijn. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij

bestaande structuren. Verder wordt bij de aanleg rekening gehouden met de bestaande zandwallen. Dit zal in het Raamplan duidelijker omschreven worden.

Tot slot betreuren wij het dat NLGO weer niet in de voorbereidende fase van het opstellen van een Ontwerp Bestemmingsplan. NLGO heeft veel gebiedskennis en veel kennis van natuur en landschap. Hiermee had de Gemeente een, ons inziens, zowel de aantasting van een zandwal, langs de toegang tot Duynhille, als een verkeerde inschatting van de verbindingsweg door een zandwal, kunnen voorkomen.

Hoogachtend, namens het bestuur,

 

 

H. Baas                                                                      D. Visser,  
voorzitter                                                                   secretaris