2016 Zienswijze Iloon

 

                                  aan:   College van Burgemeester en Wethouders van de                                                       de gemeente Goeree Overflakkee

                                                           Postbus 1

                                                           3240 AA Middelharnis

                                              

                                              

                                              

                                                                                   Middelharnis, 3 augustus 2016

Betreft:  Ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw strandpaviljoen Iloon.

 

Geacht  College,

 

Hierbij maken wij bezwaar tegen de voorgenomen omgevingsvergunning voor het bouwen van een strandpaviljoen op het perceel Groenedijk 34A te Ouddorp.

Het besluit geeft aan dat het bouwplan niet voldoet aan de voorschriften welke gelden op basis van het Bestemmingsplan "Landelijk Gebied Goedereede”, met name waar het de ruimtelijke afweging betreft. Toch kan, volgens het besluit, worden meegewerkt aan de vergunning, omdat geoordeeld is dat de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Naar de mening van NLGO wordt de ruimtelijke beoordeling getoetst op wet- en regelgeving, die kennelijk niet toereikend is. Er wordt gesteld: "De ontwikkeling is eigenlijk te klein om concreet te kunnen toetsen aan diverse beleidsstukken. " Aanvullend  wordt gesteld: " De ontwikkeling sluit wel aan bij de hoofddoelstelling van provinciaal en gemeentelijk beleid. " Maar dat laatste is weer heel ruim te interpreteren.

NLGO meent dat de aanvraag erg afwijkt van wat het Bestemmingsplan voor wenselijk acht. En het Bestemmingsplan is toch het gedetailleerde plan, afgestemd op de hoofddoelstellingen van landelijk, en regionaal beleid. En in het Bestemmingplan worden maxima voor gewenste invulling opgesomd.

Projecteren wij de toegestane uitbreidingsmaten in de vergunning op de toetsbare kengetallen van het Bestemmingsplan, dan komen wij tot de volgende overschrijdingen van de bouw-/ bebouwingsmaten:

1.         Goothoogten: tot zelfs 210 %

2.         Bouwhoogten: 150 %

3.         Grondoppervlak: 125 %

4.         Bebouwingsoppervlak: 174 %

5.         Het paviljoen wordt niet gebouwd op bestaande funderingen.

Met name de afwijking t.o.v. de maximale bouw- en goothoogten en het bebouwingsoppervlak achten wij onacceptabel.

Met het goedkeuren van deze bouwaanvraag vrezen wij een ‘sluipende wijziging van beleid’ en een precedentwerking voor andere strandpaviljoens.

Mocht u toch het beleid op dit punt willen aanpassen, dan lijkt ons een aanpassing van het Bestemmingsplan noodzakelijk.

 

Hoogachtend, namens het bestuur,

 

 

 

 

J. M.Baks                                                            H. Schöne

voorzitter                                                        secretaris