2016Zienswijze Compensatielocaties

 

                                  aan:    College van Burgemeester en Wethouders van de                                                          de gemeente Goeree Overflakkee

                                                           Postbus 1

                                                           3240 AA Middelharnis

                                              

                                              

                                              

                                                                                   Middelharnis, 28 december 2016


Betreft:  Zienswijze Voorontwerpbestemmingsplan diverse compensatielocaties GO

 

Geacht  College,

 

Hierbij willen wij onze zorg kenbaar maken over de landschappelijke achteruitgang van het Zandwallengebied, in de ruime zin. Zo ligt er nu een aanvraag voor de bouw van een woning aan de Oudelandseweg (tussen nr. 56 en 58) te Ouddorp. Het perceel ligt aan de rand van het zandwallengebied,  de zogenaamde ‘schil’. Hierover is met betrokken ambtenaren de afspraak gemaakt dat elke ‘locatie-op-zich’ beoordeeld zal worden op haar kwetsbaarheid.

Zoals in het Voorontwerp wordt aangegeven behoort de locatie Oudelandseweg tot het ‘kroonjuweel cultureel erfgoed’ Schurvelingen Goeree en dient er rekening gehouden te worden met de kenmerken van het schurvelingenlandschap, zoals het afwisselende en kleinschalige karakter. Het gebied ligt binnen de te beschermen gebieden op de kwaliteitskaart Visie ruimte en mobiliteit (VRM) van de provincie.
Het Voorontwerp concludeert dat met de bouw van één woning op deze locatie er geen aantasting van het schurvelingenlandschap plaatsvindt. Doordat slechts één woning wordt toegevoegd, blijven de zichtlijnen behouden tussen de nieuw te bouwen woning en de naastgelegen woningen.
Daar heeft Natuur en Landschap Goeree Overflakkee (NLGO) een andere mening over. Hoewel het bouwblok wellicht, relatief, klein is, mag er wel een woning van 750 m3 worden gebouwd. Meestal blijft het hier niet bij en wordt ook een schuur/garage gebouwd en wordt een schutting danwel een hoge haag geplant tegen inkijk. En om die inkijk, die wij graag doorzicht naar het achterliggende gebied willen noemen, gaat het ons. Met name op de betreffende locatie is er nu een mooie doorkijk naar de achterliggende, historische (1659) hoeve Klarebeek. Dit doorzicht op deze hoeve, in een kleinschalig, half openlandschap, gaat verloren als op de aangevraagde locatie een woning mag worden gebouwd.
Helaas is dit niet de enige locatie die door de compensatieregeling ‘Ruimte voor Ruimte’ wordt bedreigd. Door een verdere dichtslibbing van de kleine open ruimtes gaat de landschap in kwaliteit achteruit: de belevingswaarde wordt minder.

Andere argumenten om niet op deze locatie te bouwen is onze constatering dat er momenteel ruimte genoeg elders aanwezig is voor particuliere bouw, met als voorbeelden de bouwlocaties ‘Welgelegen’ en ‘Hoffelijk wonen’. Ook staan er nog ruim voldoende royale woningen in het buiten gebied in de verkoop.

Wij moeten dan ook concluderen dat onze zienswijze een bezwaarschrift is tegen de voorgenomen bouw van een woning aan de Oudelandseweg tussen nr. 56 en 58.

 

 

 

Hoogachtend, namens het bestuur,

 

 

 

 

J.M. Baks                                                                   H. Schöne

voorzitter                                                                    secretaris